http://pyo_mnre.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 เว็บบอร์ด

 ประมวลภาพ

 ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวส่วนทรัพยากรน้ำ

เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล

ข้อมูลแหล่งน้ำผิวดิน

ป่าสงวนแห่งชาติท้องที่จังหวัดพะเยา

หน่วยงานในสังกัด ทส.ท้องที่จังหวัดพะเยา

สถิติ

เปิดเว็บ18/12/2010
อัพเดท26/12/2017
ผู้เข้าชม91,808
เปิดเพจ155,527
iGetWeb.com
AdsOne.com
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่เลขที่ 633 หมู่ที่ 11 ถนนป่าแดง-ห้วยบง ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทร. 0 5488 7112 โทรสาร 0 5488 7113

ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่เว็บไซด์...ส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา... 

e-Mail : Phayao.001@hotmail.com
โทร 0 5488 7114 โทรสาร 0 5488 7115

           

อำนาจหน้าที่และโครงสร้างองค์กร

1. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา           

 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134  ตอนที่ 130 ก หน้า 1-8 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 (แก้ไข))

ตามกฎกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560 ได้กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้                                                 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนกระทรวงในส่วนภูมิภาคในการอำนวยการ ดำเนินการกำกับดูแลส่งเสริม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัด

2) จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น รวมทั้งแผนงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                     

3)  กำกับ เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บูรณาการการแก้ไขปัญหา และรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

4) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ    สิ่งแวดล้อม กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล และกิจการประปาสัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่ได้รับมอบหมาย

5)  ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ให้คำปรึกษา พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6)  ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

2.  โครงสร้างองค์กร

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ได้จัดตั้งหน่วยงานภายในเพื่อให้สอดคล้องตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 106/2555 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555 เรื่อง กำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักงานปล้ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีการแบ่งงานภายใน 4 ส่วน ประกอบด้วย
  1.   ส่วนอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
         1) บริหารงานสำนักงาน
         2) บริหารงานการคลัง งบประมาณและพัสดุ
         3) บริหารบุคคล
         4) บริหารงานแผนและติดตามผล
         5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

    2.  ส่วนสิ่งแวดล้อม  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
         1) จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
         2) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
         3) ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
         4) ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ
         5) ประสานให้คำแนะนำการควบคุมมลพิษ

   3. ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
         1) การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์
         2) การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์
         3) การอนุญาตการขึ้นทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน
         4) การอนุญาตการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่
         5) การอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจ
         6) ประสานการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
         7) จัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด
         8) ประสานการแก้ไขปัญหารการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัด
         9) ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด
       10) ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

   4. ส่วนทรัพยากรน้ำ   มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
         1) ประสานการจัดทำแผนการจัดการน้ำของจังหวัด
         2) ประสานการเฝ้าระวัง ตรวจสอบกำกับ ดูแล ส่งเสริมเผยแพร่บำรุงรักษา และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด
         3) กำกับ ดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ำผิวดิน
         4) อนุญาต ควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล
         5) ประสานการจัดการน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด
         6) กำกับ ดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ำบาดาลในระดับจังหวัด

view

 หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เว็บบอร์ด

 ประมวลภาพ

ติดต่อเรา

view